ΠΡΟΣ :   ΔΣ  ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ε.Ν.Η.C

 

Θέμα: «Συμμόρφωση με την εκφρασθείσα από την Επιθεώρηση Εργασίας άποψη περί υποχρέωσης επαναφοράς των μειωμένων ωραρίων»

Αξιότιμες κυρίες/κύριοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε, εδώ και αρκετές ημέρες η Επιθεωρήτρια Εργασίας, στα πλαίσια διενέργειας εργατικής διαφοράς και μετά την ανάπτυξη των απόψεως κάθε πλευράς, με πλήρως τεκμηριωμένη τοποθέτηση και απαντώντας επί του συνόλου των αβασίμων ισχυρισμών σας, εξέφρασε την άποψη ότι είναι νομικά εσφαλμένη η μονομερής απόφασή σας περί κατάργησης των ειδικών ωραρίων των Τεχνολόγων Ακτινολόγων, των Τεχνολόγων Εργαστηρίων, των Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, των Παρασκευαστών, αλλά και των νοσηλευτών όλων των κλειστών τμημάτων .

Όπως με προγενέστερες επιστολές και εξώδικά μας, σας είχαμε επισημάνει, δια της ανεπιφύλακτης, μακροχρόνιας και χωρίς νομική υποχρέωση εφαρμογής της ΕΣΣΕ, όρος της οποίας ήταν και η εφαρμογή των μειωμένων ωραρίων, αυτή κατέστη τμήμα των ατομικών μας συμβάσεων εργασίας, μη δυνάμενων αυτών να τροποποιηθούν μονομερώς. Όπως η Επιθεώρηση Εργασίας αναφέρει η υπό τις παραπάνω συνθήκες εφαρμογή των μειωμένων ωραρίων και η μη χρήση του δικαιώματος του Ν. 4046/2012 και της ΠΥΣ 6/2012, κατέστησε τα μειωμένα ωράρια «όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων και οποιαδήποτε μονομερής μεταβολής τους μπορεί να θεωρηθεί … βλαπτική μεταβολή»

Περαιτέρω μάλιστα η Επιθεώρηση Εργασίας απεφάνθη ότι «η επίκληση της εφαρμογής της αρ. 5/2016 ΔΑ …. προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη ρητή ή σιωπηρή στις ατομικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τα κρατούντα κατά άρθρο 7 του Ν. 1876/1990 αλλά και τα ομοίως οριζόμενα στο άρθρο 4 της ως άνω ΔΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να απέχετε από τον άστοχο χειρισμό σας και συμμορφούμενοι, έστω και τώρα, με την εκδοθείσα απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας να εκδώσετε νέα προγράμματα, με εφαρμογή των μειωμένων ωραρίων. Διαφορετικά σας ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι θα προσφύγουν ομαδικά ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματά τους.