ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ – Σ.Ε.Ν.Ε.Ν» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 107 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ» και έδρα την Αθήνα, Λ. Μεσογείων 107, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΟΙΝ.:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πειραιώς 40, Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριστοτέλους 17, Αθήνα

 

ΣΥΓΚΟΙΝ.: ΓΣΕΕ

ΟΣΝΙΕ

ΕΚΑ

Αθήνα, 22/05/2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ:1354

Το Σωματείο μας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων, κηρύσσοντας 4ωρη στάση εργασίας την 24η MAIOY 2017, ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:00 έως 115:00 , και 4ωρη στάση εργασίας την 31η ΜΑΙΟΥ 2017, ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:00 έως 15:00 ,

με αιτήματα:

  • Την άμεση εξόφληση -από τη διάδοχο εργοδότρια εταιρεία, η οποία ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το ΚΙΕΝ- των οφειλομένων αναδρομικών των εργαζομένων, αλλά και των λοιπών οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν μέσω του πλειστηριασμού.

  • Τη διατήρηση της όρων και συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση του 2012, η οποία έχει καταστεί, δια της μακρόχρονης εφαρμογής της, ως προς όλες τις προβλέψεις της, (μισθολογικές και θεσμικές) τμήμα των ατομικών μας συμβάσεων εργασίας.

  • Την εξάλειψη του απαράδεκτου φαινομένου των μισθολογικών διακρίσεων που υφίστανται οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι σε σχέση με τους παλαιούς και εξίσωση των αποδοχών τους με αυτές των τελευταίων, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η οποία αποτελεί έκφανση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

  • Τη διασφάλιση για όλους της πλήρους απασχόλησης και τη μη εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας.

  • Τη συμβατική δέσμευση της Διοίκησης για καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας (παράλληλα με την ισχύουσα σήμερα εκ του νόμου σχετική υποχρέωση).

  • Τη χορήγηση επιδόματος πτυχίου σε όλους τους πτυχιούχους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη θέση και την ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.

  • Τη διασφάλιση όλων των υφιστάμενων τμημάτων απασχόλησης, τη λειτουργία ορισμένων από τα οποία η εταιρεία προτίθεται να παραχωρήσει σε τρίτους.

  • Τη διασφάλιση ότι κανένας όρος σύμβασης εργασίας οποιουδήποτε εργαζομένου δεν θα υποστεί μονομερή βλαπτική μεταβολή και την άμεση άρση της μονομερώς επιβαλλόμενης από τη εταιρεία κατάργησης των μειωμένων ωραρίων.

  • Τη διασφάλιση όλων των υφιστάμενων σχέσεων εργασίας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς όπως απορρέουν από το «Μνημόνιο Συνεργασίας».

Κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι – μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσής μας θα απέχουν από τα καθήκοντά τους, διεκδικώντας την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, ενώ το Σωματείο μας κατά τη διάρκεια των ως άνω στάσεων θα προσφέρει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την πρόληψη καταστροφών, καθώς και για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ – Σ.Ε.Ν.Ε.Ν» και όλοι οι εργαζόμενοι -μέλη αυτού δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε 4ωρη στάση εργασίας την 24η MAIOY 2017, ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:00 έως 115:00 , και 4ωρη στάση εργασίας την 31η ΜΑΙΟΥ 2017, ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:00 έως 15:00.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την παρούσα στην επιδοτήρια έκθεσή του.

                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ