ΑΘΗΝΑ : 06/02/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 1420

ΠΡΟΣ : Δ.Σ ΗΜΙΘΕΑΣ Α.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εργαζόμενους ΕΝΗC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με έκπληξη παρακολουθούμε τις πρωτοβουλίες της Διοίκησης, η οποία, πριν ακόμα καταρτίσει νόμιμο Κανονισμό Εργασίας, προβαίνει σε επιβολή άγνωστων διαδικασιών αξιολόγησης, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα, αλλά και την πρόβλεψη των παρατηρήσεών μας επί του προτεινόμενου από την εργοδοτική πλευρά σχεδίου Κανονισμού.

Και γινόμαστε συγκεκριμένοι:

Η εταιρεία, αφού πρώτα κυκλοφόρησε έναν Κανονισμό που μόνη της κατήρτισε, ενέργεια βεβαίως επί της οποίας βρήκε την απόλυτη αντίθεσή μας, εν συνεχεία αποφάσισε να συνταχθεί με το νόμο και να μας καλέσει σε διαπραγμάτευση για κατάρτιση Κανονισμού.

Το Σωματείο μας ανταποκρινόμενο στην πρόταση της εταιρείας επεξεργάστηκε το σχέδιο Κανονισμού που πρότεινε η εταιρεία και προέβη σε κατ’ άρθρο παρατηρήσεις, εντοπίζοντας εσφαλμένες διατυπώσεις, αντιφάσεις, ασάφειες, ελλείψεις αλλά και σκοπιμότητες. Όλα τα ανωτέρω εκτέθηκαν και αναπτύχθηκαν από το Σωματείο εγγράφως, αλλά και σε από κοινού συναντήσεις, ενώ μετά τις υποδείξεις μας η εταιρεία επανήλθε με τροποποιημένο σχέδιο Κανονισμού, στο οποίο υιοθετούσε κάποιες από τις παρατηρήσεις μας σε επουσιώδη θέματα, ενώ ολόκληρα κεφάλαια αυτού διατηρούνταν τα ίδια, παρότι ως Σωματείο προέβημεν σε σαφείς τοποθετήσεις που επέβαλαν την επαναδιατύπωση και αποσαφήνισή τους.

Τέτοια ζητήματα ήταν η περιγραφή των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, η περιγραφή του θεσπιζόμενου πειθαρχικού δικαίου, αλλά και η πρόβλεψη περί αξιολόγησης του προσωπικού.

Επί του τελευταίου αυτού ζητήματος, το Σωματείο μας, συντασσόμενο υπέρ της αξιολογήσεως, επί εγγράφων παρατηρήσεων σε σχετικό άρθρο του προτεινόμενου Κανονισμού είχε αναδείξει την ανεπάρκειά του και είχε αναφέρει ότι πρέπει να προβλεφθεί πλήρες σύστημα αξιολόγησης και να τεθεί σε διαβούλευση με τους εργαζομένους. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι στα πλαίσια αυτού πρέπει να οριστούν εκ των προτέρων τα μετρήσιμα κριτήρια (ποιοτικά και ποσοτικά) της αξιολόγησης, η βαθμολογική κλίμακα, οι διεξάγοντες την αξιολόγηση, ο τρόπος γνωστοποίησης της αξιολόγησης στους εργαζομένους, η δυνατότητα ενστάσεων κατά της αξιολόγησης, η αξιολόγηση των αξιολογητών κλπ. Εξ αρχής μάλιστα διευκρινίσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με καινοτόμες ιδέες σε ένα αντικειμενικό, αμερόληπτο και πλήρες σύστημα αξιολόγησης, ενώ διευκρινίσαμε ότι η απλή αναφορά στον Κανονισμό ότι το προσωπικό θα αξιολογείται είναι ανεπαρκής.

Επί της τεκμηριωμένης αυτής θέσης του Σωματείου μας, η εταιρεία επέμεινε ότι δεν χρειάζεται να προβλεφθούν όλα τα ανωτέρω στον Κανονισμό και ότι η αξιολόγηση του προσωπικού θα αποτελέσει χωριστό θέμα διαβούλευσης.

Λίγες όμως μόνο ημέρες μετά, η εταιρεία έρχεται από μόνη της να αυτοαναιρεθεί διακινώντας στους Προϊσταμένους έγγραφα αξιολόγησης, εν αγνοία των εργαζομένων και επί τη βάσει ενός άγνωστου συστήματος. Μία τέτοια, βέβαια, ενέργεια μας βρίσκει αντίθετους, ενώ μόνο ως παραδρομή εκ μέρους της διοίκησης μπορούμε να την εκλάβουμε, καθώς δεν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τη συμπεριφορά της ανακόλουθη.

Επιχειρώντας, λοιπόν, όπως πάντα, την αποφυγή οποιουδήποτε ρήγματος με τον κοινωνικό μας εταίρο και προτού θεωρήσουμε την εν λόγω ενέργεια ως μονομερή απόφαση, που προσβάλει τη συνεργασία που υποτίθεται ότι η εταιρεία προωθεί με το προσωπικό της και τους εκπροσώπους του, καλούμε την Διοίκηση να παύσει την αρξάμενη διαδικασία και να καλέσει το Σωματείο σε διαβούλευση προς καθορισμό ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μέσω αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι ως μέσο περαιτέρω πίεσης των εργαζομένων.

                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ