ΑΘΗΝΑ: 31/07/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1454

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Προ ολίγων ημερών και στο πλαίσιο συμμόρφωσης της εργοδότριας εταιρείας με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή και για την χώρα μας, η διοίκηση κάλεσε το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου να υπογράψει σχετική Δήλωση/Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού ENHC. Επί του περιεχομένου του ως άνω εγγράφου, ωστόσο, τίθενται διάφορα ζητήματα που δημιουργούν προβληματισμό και χρήζουν επανεξέτασης.

Ειδικότερα, στην τρίτη σελίδα του ως άνω εγγράφου, μεταξύ των λοιπών δεδομένων που αναφέρει η εταιρεία ότι επεξεργάζεται περιλαμβάνονται και «δεδομένα σχετικά με την υγεία των τέκνων (προβλήματα υγείας τέκνων όταν υπάρχουν)». Ωστόσο επισημαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν εξ αυτών προκύπτει κάποια ειδική πρόβλεψη συνδεόμενη με την εργασιακή σχέση, ενώ σε καμία περίπτωση η εργοδότρια εταιρεία δεν μπορεί να επεξεργάζεται για όλους τους εργαζομένους της ανεξαιρέτως σχετικά ευαίσθητα δεδομένα.

Περαιτέρω προβληματισμό εγείρει και ο χρόνος τήρησης των δεδομένων των εργαζομένων και δη αυτών που λήγει η εργασιακή τους σχέση με το Ερρίκος Ντυνάν, δεδομένου ότι επί του εγγράφου αναφέρεται ότι η εταιρεία σε περίπτωση λήξης της συμβάσεως εργασίας οφείλει να τηρεί τα δεδομένα του φακέλου εργασίας, «σύμφωνα με το νόμο (Αστικός Κώδικας – περί παραγραφής) για δέκα (10) έτη». Ωστόσο δεν έχουμε υπόψη μας σε ποια παραγραφή του Αστικού Κώδικα αναφέρεται η εταιρεία, ικανή να δικαιολογήσει την τήρηση των δεδομένων για τόσο μεγάλο διάστημα μετά την διακοπή της σχέσης εργασίας.

Τέλος όσον αφορά το μέρος της ως άνω Δήλωσης που αναφέρεται στην υποχρέωση των εργαζομένων προς «προστασία δεδομένων στην εργασία» επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να αποτελέσει βάση μετακύλισης προς τους εργαζόμενους της ευθύνης που τυχόν προκύψει για την εργοδότρια εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Αντιλαμβανόμαστε την υποχρέωση της εργοδότριας εταιρείας να συμμορφωθεί με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ωστόσο η συμμόρφωση αυτή δεν μπορεί να συνίσταται σε γενικές και αόριστες δηλώσεις του προσωπικού, το οποίο μάλιστα καλείται να αναλάβει εγγράφως μία τέτοια υποχρέωση στο σύνολό του, χωρίς καμία κάποια διάκριση μεταξύ των εργαζομένων που πράγματι έχουν δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σε αυτούς που δεν έχουν καν πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία.

Για τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και για τυχόν άλλα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητήσαμε συνάντηση για διευκρινίσεις από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Νοσοκομείου, στα πλαίσια εποικοδομητικής συνεργασίας που θα επιδιώξουμε να αναπτυχθεί μεταξύ μας και ακόμα περιμένουμε την ανταπόκριση του.

Το Σωματείο ενημερώνει τούς εργαζόμενους να μην υπογράψουν μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις .

                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ