ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ – Σ.Ε.Ν.Ε.Ν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 

Ιδρύεται από τους εργαζομένους στο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center (E.N.H.c)» συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ – Σ.Ε.Ν.Ε.Ν» και έδρα την Αθήνα, Μεσογείων 107

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του σωματείου είναι:

 1. Η συνένωση όλων των εργαζομένων στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center (E.N.H.c), για την συλλογική προστασία και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους, καθώς και για την εξύψωση του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου τους.
 2. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος ενότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης των μελών.
 3. Η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεών τους και η κατοχύρωση των κατακτήσεών τους.
 4. Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για πλήρη εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος, του εσωτερικού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την συνδικαλιστική ελευθερία και γενικά για την προστασία της υγείας τους, της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
 5. Η συνεχής βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης του Ελληνικού Λαού.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα για την ανάπτυξη και πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:

 1. Η διαφώτιση των εργαζομένων στο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center (E.N.H.c)», πάνω στα ζητήματα που τους απασχολούν και γενικότερα η διαφώτισή τους πάνω στα γενικά προβλήματα των εργαζομένων της χώρας.
 2. Η οργάνωση στο σωματείο όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη σε αυτούς ταξικής και επαγγελματικής συνείδησης.
 3. Η συμμετοχή με εκλεγμένους από τη Γενική Συνέλευση αντιπροσώπους στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου, με δικαίωμα ψήφου, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων σε αυτό.
 4. Η ίδρυση γραφείου κοινωνικής αλληλεγγύης ή ταμείου αλληλοβοηθείας για την υποβοήθηση ασθενών και ανικάνων συναδέλφων και την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των μελών σε περίπτωση στάσεως εργασίας ή απεργίας.
 5. Η ανάπτυξη μορφωτικής, κοινωνικής, συνδικαλιστικής και γενικά πολιτιστικής δραστηριότητας όπως:

α) Η οργάνωση διαλέξεων, η δημιουργία λεσχών, βιβλιοθηκών, η έκδοση εντύπων, η προβολή ταινιών και γενικά πολιτιστικών εκδηλώσεων.

β) Η συνεργασία με άλλα σωματεία ή οργανώσεις των εργαζομένων και πρώτα και κύρια με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων του ίδιου και συγγενικών κλάδων.

γ) Η διαφώτιση των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων και γενικά της κοινής γνώμης για το δίκαιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του.

δ) Η κινητοποίηση, οργάνωση και διεξαγωγή των συνδικαλιστικών αγώνων για την υποστήριξη των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του, αλλά και την περιφρούρηση των κατακτήσεων τόσο των μελών του, όσο και της εργατικής τάξης, γενικά, για την βελτίωση των όρων εργασίας, αμοιβής και ασφάλισης.

ε) Η παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας και η εφαρμογή της.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών.
 2. Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές των μελών.
 3. Οι έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες κάθε φορά για συγκεκριμένη αιτία.

Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική μηνιαία εισφορά και οι έκτακτες εισφορές καθορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

 1. Τα έσοδα από την περιουσία του σωματείου.
 2. Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις, από γιορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στο σωματείο.

Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι, με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

 1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει ο καθένας που εργάζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή τμήμα και γενικά στο χώρο του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center (E.N.H.c) και έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο μέσα στον τελευταίο χρόνο, αφού το ζητήσει με αίτησή του που θα καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενος τους σκοπούς του σωματείου και γενικά το καταστατικό και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής.
 2. Το Δ.Σ. με απόφασή του που παίρνεται μέσα σε ένα μήνα, εγκρίνει η όχι την αίτηση εγγραφής του νέου μέλους.

Στην περίπτωση που περάσει ο μήνας, χωρίς να παρθεί απόφαση, θεωρείται ότι έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που κρίνει κυριαρχικά το θέμα. Η προσφυγή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Το ΔΣ υποχρεώνεται να φέρει την προσφυγή στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Αν δεν φέρει την προσφυγή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. θεωρείται ότι ανακάλεσε την απορριπτική απόφασή του και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει μέλος του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται:

 1. Να καταβάλει την τακτική και τις έκτακτες εισφορές
 2. Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να τηρεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, να παίρνει μέρος στην δραστηριότητα του και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 4. Να γνωρίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κάθε επαγγελματικό πρόβλημα που το απασχολεί και κάθε ενέργεια που έκανε για τη λύση του.
 5. Να υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται:

 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και να ψηφίζει για τη λήψη των αποφάσεων.
 2. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Σωματείου.
 3. Να ελέγχει τις πράξεις των αιρετών οργάνων του Σωματείου, να διαβάζει τα πρακτικά και να ενημερώνεται πάνω στα οικονομικά του Σωματείου.
 4. Να προτείνει θέματα στην Γενική Συνέλευση για λήψη αποφάσεων με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, εάν απαιτείται απάντηση από αυτό.
 5. Να προτείνει τρόπους και διαδικασίες στη Γενική Συνέλευση για την επίλυση θεμάτων που απασχολούν το Σωματείο και γενικά να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως πληρώσει τις εγγραφές που καθυστερεί.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.Διαγράφεται από μέλος του Σωματείου:

α) Όποιος καθυστερεί και αρνείται αδικαιολόγητα την συνδρομή του για έξι μήνες, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση. Μπορεί όμως να επανεγραφεί μετά την εξόφληση των εισφορών που καθυστερεί, οπότε θεωρείται ότι ποτέ δεν έπαυσε να είναι μέλος.

β) Όποιος έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου, στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή εμποδίζει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων και γενικά με την στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και την φήμη του Σωματείου.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για να διαγραφεί ένα μέλος είναι η απεργοσπαστική στάση και οι ασυμβίβαστες για τον εργαζόμενο τυχόν σχέσεις με τον εργοδότη ή τα όργανά του.

γ) Όποιος έχει αποβάλει τα προσόντα του να είναι μέλος του Σωματείου ή συμμετέχει σε άλλο Σωματείο εργαζομένων στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center (E.N.H.c).

 1. Η διαγραφή μέλους ή μελών, που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκθέτει τεκμηριωμένους λόγους για την διαγραφή, μετά από απόφαση της Γενική Συνέλευση. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει στο μέλος που παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση με πρόταση διαγραφής, ατομική πρόσκληση και θέτει συγχρόνως στην διάθεσή του όλα τα στοιχεία του φακέλου του.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή.

Αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση για διαγραφή, από τη Γενική Συνέλευση, το μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτή, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει για τη λήψη απόφασης πάνω στα άλλα θέματα της ημέρας.

 1. Τα διαγραμμένα ή αποχωρήσαντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή συνδρομών, δωρεών ή οποιαδήποτε παροχή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

  

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ειδικότερα:

 1. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, το Εργατικό Κέντρο και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, το Εργατικό Κέντρο και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου.
 3. Εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα του Σωματείου, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, στο Εργατικό Κέντρο και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου έχοντας οποτεδήποτε το δικαίωμα να παύει τα όργανα αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους.
 4. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τέλος εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.
 5. Αποφασίζει για το αν η αντιπροσώπευση του Σωματείου στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση θα γίνει δια μέσω της Ομοσπονδίας ή του Εργατικού Κέντρου.
 6. Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας.
 7. Αποφασίζει για την διαγραφή μέλους από το Σωματείο, και στην περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή μέλους σε αυτό.
 8. Καθορίζει το ύψος των τακτικών μηνιαίων εισφορών, τις έκτακτες εισφορές και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής
 9. Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, έκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα, το 1/20 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, γνωστοποιώντας την, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και χρόνο σύγκλησής της, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου αυτού, που απευθύνεται, προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών, σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και η οποία περιέχει απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Η ανακοίνωση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας και τοιχοκολλάται στο οίκημα που στεγάζονται τα γραφεία του Σωματείου και κυρίως στον τόπο εργασίας των μελών του Σωματείου.

 1. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται στην αρχή κάθε Γενικής Συνέλευσης με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος σχετικά με την σύγκληση και τις προσκλήσεις, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν και στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται τρίτη μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, με τα ίδια θέματα και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν επιτευχθεί και την τρίτη φορά απαρτία, δεν μπορεί να κληθεί για το ίδιο ή τα ίδια θέματα άλλη Γενική Συνέλευση, πριν περάσει μήνας, οπότε η συνέλευση αυτή θεωρείται σαν πρώτη.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού.
 2. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής) και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, το Εργατικό Κέντρο και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.
 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού, διάλυσης του Σωματείου και προσχώρησης ή αποχώρησης από ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, απαιτείται πάντοτε, σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία.
 2. Το εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του, με πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου σε περίπτωση κοινού ψηφοδελτίου, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο.

Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πρώτος σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού ή ο δεύτερος κατά σειρά σύμβουλος σε περίπτωση κοινού ψηφοδελτίου.

 1. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα καλεί το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει τη διοίκηση και την διαχείριση του Σωματείου, υπογραφόμενου του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής και από τις δύο διοικήσεις. Εάν το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αυτό υπογράφεται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό.
 2. Δεν είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ταμία ή Εφόρου.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση του Συλλόγου.
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Προνοεί, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό και γενικά διοικεί αυτό.
 4. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
 5. Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με τα λοιπά παρόμοια Σωματεία και την υφιστάμενη Ομοσπονδία και συντονίζει από κοινού με αυτά τις προσπάθειες για την ευόδωση του σκοπού του Σωματείου και την εξυπηρέτηση των μελών.
 6. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως και εισηγείται την λήψη των αναγκαίων μέτρων και την χάραξη της γενικής γραμμής του Σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του.
 7. Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του Σωματείου, συντάσσει τον απολογισμό, τον προγραμματισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερησίας διάταξης.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει με πρόσκλησή του το ΔΣ μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση, αλλά αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν νόμιμα όλα τα μέλη του ΔΣ.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος, με γραπτή πρόσκλησή του, ειδοποιεί τρεις (3) ημέρες νωρίτερα τα λοιπά μέλη για τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε (5) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν τα ίδια, τους συζύγους τους ή συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
 4. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από όλα τα μέλη του στην επόμενη συνεδρίαση μετά από ανάγνωση και επικύρωση.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή καθυστερεί την συνδρομή έξι (6) μηνών, χάνει το αξίωμά του, μετά από απόφαση του ΔΣ, η οποία και του γνωστοποιείται αμέσως.

Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού του.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί το τριμελές Προεδρείο της και καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
 2. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμών και παντός άλλου είδους έγγραφα που έχουν σχέση με την δραστηριότητα του Σωματείου.
 3. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές, Διοικητικές αρχές, σε συγκαλούμενα Πανελλήνια Συνέδρια, στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και στους τρίτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος.
 4. Επιμελείται μαζί με το Γενικό Γραμματέα την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά προίσταται στις εκδηλώσεις του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Γενικό Γραμματέας καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και πάσης φύσεως έγγραφο.
 2. Υποβάλλει κάθε δίμηνο προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις καταστάσεις όσων μελών καθυστερούν τις εισφορές τους και φέρει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των μελών.
 3. Διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο, το πρωτόκολλο εισερχομένων- εξερχόμενων εγγράφων, το Μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.

  

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του
 2. Αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, ενημερώνει το βιβλίο Μητρώου μελών και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής.
 2. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών και δίνει σχετική για αυτό απόδειξη, που υπογράφεται από αυτόν. Οι άλλοι πόροι του Σωματείου εισπράττονται με διπλότυπο εισπράξεων, που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Κάνει όλες τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται έπειτα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και έχουν σφραγισθεί με την σφραγίδα του Σωματείου.

Σε κάθε ένταλμα πληρωμή πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πληρωμής της δαπάνης, όπως επίσης και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

 1. Είναι υποχρεωμένος, να καταθέτει σε αξιόπιστη Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εισπράξεις του Σωματείου. Μπορεί όμως να έχει στα χέρια του μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. -ποσό που μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης-, για τυχόν επείγουσες ανάγκες του Σωματείου. Οι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία ή άλλο μέρος της διοίκησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Υποβάλλει στην αρχή κάθε μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου.
 3. Υποβάλλει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους.
 4. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιος εκ των τακτικών συμβούλων.

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

 1. Ο Έφορος έχει την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του Σωματείου με τα μέλη του, όπως επίσης του Σωματείου με άλλα Σωματεία ή οργανώσεις κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές.
 2. Έχει την φροντίδα των γραφείων του Σωματείου και υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 26

 1. Σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Γενικά πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του έχουν ιδιαίτερα ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, την προώθηση των διεκδικήσεων και την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων.

 

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για δύο χρόνια.
 2. Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της.

Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτηση του ενός ή και των δύο άλλων μελών της.

Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για την Γενική συνέλευση.

 1. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς επίτευξη του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το ΔΣ υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να τελειώσει με επιτυχία το έργο της.
 2. Συντάσσει κάθε χρόνο λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το ΔΣ της περιουσίας του Σωματείου στο χρόνο που πέρασε και την υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση, εφ’ όσον το ζητήσει το ΔΣ ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την σύγκληση της έκτακτης ΓΣ. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου ως και των αντιπροσώπων στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου, γίνονται κάθε δύο χρόνια από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία φροντίζει για τη νόμιμη, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση της τάξεως σε αυτές. Σε αυτή προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με το Νόμο.
 2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά. Αν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις υποψήφιοι για μέλη της Εφορευτική Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις πρώτοι με σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικοί.
 3. Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου. Στην Εφορευτική Επιτροπή επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της απερχόμενης διοίκησης καθώς και συγγενείς μέχρι και 4ου βαθμού των υποψηφίων.

 

ΑΡΘΡΟ 29

 1. Η Εφορευτική επιτροπή μέσα στο πρώτο διήμερο μετά την ημέρα της εκλογής της συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους της και ορίζει με ανακοίνωσή της, την οποία θυροκολλά στα γραφεία και διανέμει στα μέλη του Σωματείου

α) την προθεσμία γραπτής υποβολής υποψηφιοτήτων που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των τριών (3) πλήρων ημερών ούτε μεγαλύτερη των πέντε (5).

β) την ημέρα και ώρα ανακηρύξεως των υποψηφίων που είναι κατά κανόνα η 7η απογευματινή της επομένης ημέρας από εκείνης που λήγει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η ανακήρυξη γίνεται στα γραφεία του Σωματείου σε δημόσια συνεδρίαση.

γ) την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών. Από την ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας πρέπει να μεσολαβούν πέντε (5) το λιγότερο και οκτώ (8) το περισσότερο ημέρες.

 1. Αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων η Εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, ο αριθμός, ο τύπος και οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται με απόφαση της.
 2. Από της ανακηρύξεως των υποψηφίων, τοιχοκολλείται στο γραφείο του Σωματείου, στους χώρους εργασίας και στην αίθουσα που γίνονται οι εκλογές πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε συνδυασμό, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους ανωτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για τυχόν άλλου οργάνου υποψήφιους. Οι πίνακες των υποψηφίων γίνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν σε όλη τη διάρκεια των εκλογών.

 

ΑΡΘΡΟ 30

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τον εκλογικό κατάλογο με βάσει τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας.
 2. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο αναγράφονται όλα τα σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλαδή έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, ονοματεπώνυμα εργαζομένων που ψηφίζουν κατά τη σειρά προσελεύσεώς τους, ενστάσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και οι αντίστοιχες αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο περιστατικό που λαμβάνει χώρα και έχει σημασία για το κύρος των εκλογών. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται.
 3. Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να βρίσκεται ένας, για κάθε συνδυασμό, αντιπρόσωπος, νόμιμα διορισμένος. Μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να διορίσουν έναν αντιπρόσωπό τους.

 

ΑΡΘΡΟ 31

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που τακτοποίησαν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών πληρώνοντας τις οφειλές τους στην Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Κάθε ψηφοφόρος αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητά του και του μητρώου μελών, στο οποίο πρέπει να φαίνεται ότι είναι γραμμένος και ταμειακά τακτοποιημένος, παίρνει φάκελο και ψηφοδέλτιο και ψηφίζει μυστικά σε ιδιαίτερο χώρο. Στην συνέχεια ρίχνει τον φάκελο μέσα στην κάλπη.
 3. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με σταυρό που βάζει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι τόσοι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων που θα πληρωθούν με την εκλογή. Για την εκλογή των αντιπροσώπων μπορεί να σταυρώνονται όλοι οι υποψήφιοι. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρούς προτίμησης θεωρούνται ότι δόθηκαν υπέρ του συνδυασμού.

 

ΑΡΘΡΟ 32

 1. Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής όταν είναι περισσότεροι από ένας συνδυασμοί.
 2. Από τους υποψηφίους των συνδυασμών εκλέγονται όσοι πλειοψήφησαν στους σταυρούς. Οι λοιποί είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοσταυρίας γίνεται κλήρωση.

 

ΑΡΘΡΟ 33

 1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος με την Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, κάνει τη διαλογή των ψήφων και συντάσσει πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων, στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των ψηφοδελτίων, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, οι ψήφοι που έλαβε κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και οι σταυροί προτιμήσεως κάθε υποψηφίου.
 2. Μετά το τέλος της διαλογής ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες, όπως προβλέπεται στην απλή αναλογική ή με τη σειρά επιτυχίας αν το ψηφοδέλτιο είναι κοινό. Στην συνέχεια συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό ανακηρύξεως επιτυχόντων, το οποίο δύναται να είναι ενσωματωμένο στο πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων και στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο, η σειρά επιτυχίας τους, οι συνδυασμοί από τους οποίους προέρχονται, καθώς και η κατανομή από την οποία εξελέγησαν.

 

ΑΡΘΡΟ 34

Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών με τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο βιβλίο της Γενικής Συνέλευσης, με τη επίβλεψη της εφορευτικής επιτροπής, η οποία και προσυπογράφει. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

  

ΑΡΘΡΟ 35

Μετά την εκλογή των νέων οργάνων του Σωματείου και μέσα σε 48 ώρες από αυτήν γίνεται, με πρωτόκολλο, από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή η παράδοση στα όργανα αυτά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 36

 1. Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος της κλαδικής Ομοσπονδίας και του τοπικού Εργατικού Κέντρου.
 2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, καθώς και το αρχείο του, περιέρχονται στην Ομοσπονδία του επαγγέλματος.
 3. Αποκλείεται κάθε κρατική και εργοδοτική παρέμβαση στη λειτουργία και τη δράση του Σωματείου, γιατί είναι ασυμβίβαστη με τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές αρχές αλλά και με τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του Σωματείου.
 4. Το Σωματείο τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο, όπως επίσης και κάθε άλλο που κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Με τον κανονισμό θα προβλέπεται η ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να είναι αντίθετος στο Νόμο και το καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει μερικά ή ολικά τον εσωτερικό κανονισμό.

 1. Το σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, που είναι διεθνής ημέρα των εργαζομένων με 24ωρη απεργία και συμμετοχή στις εργατικές συγκεντρώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 37

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική. Στην περιφέρειά της κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου και στο μέσο φέρει σταυρό, στο κέντρο του οποίου αναγράφεται η χρονολογία ίδρυσης 2001

 

ΑΡΘΡΟ 38

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα σωματεία, τα νομικά πρόσωπα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα οκτώ (38) άρθρα μετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από σήμερα από την Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα, 28/05/2015

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο