ΑΘΗΝΑ : 24/06/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 1544

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΙΘΕΑΣ ΑΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,
Δια της παρούσας επιστολής εκφράζουμε την επιφυλακτικότητά μας σχετικά με τη «διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού» που επίκειται να εκκινήσει και για την οποία εμείς οι εργαζόμενοι λάβαμε γνώση δια σχετικού μηνύματος στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Βεβαίως επί του σημείου αυτού και προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως σας δηλώνουμε ότι ουδέποτε υπήρξαμε αντίθετοι σε μία αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης. Παρότι όμως είμαστε σύμφωνοι με ένα σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των επαγγελματικών μας προσόντων και δεξιοτήτων, εξ αρχής σας δηλώνουμε ότι εναντιωνόμαστε σε μία διαδικασία αξιολόγηση, η οποία δεν θα διέπεται από μια σειρά συνεκτικών προδιαγραφών, προϋποθέσεων και εργαλείων αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη στοχοθεσία, τα μετρήσιμα αποτελέσματα, την εγκυρότητα, την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα, καθώς και την αμφίδρομη και διαλεκτική σχέση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, η αξιολόγηση όχι μόνο δεν συμβάλλει, αλλά υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία, την εσωτερική οργάνωση και τη συνοχή μιας Εταιρείας. Έτσι είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε ότι το νέο εγχείρημα εμφανίζει σημαντικότατες ελλείψεις και ανεπάρκειες που ενδέχεται να σφραγίσουν με ένα αρνητικό πρόσημο την όλη διαδικασία.
Συγκεκριμένα, ουδέποτε ανακοινώθηκε (π.χ. στην αρχή του έτους), ως έπρεπε, στοχοθεσία με συγκεκριμένο περιεχόμενο που να ορίζει του στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν ατομικά ή συλλογικά. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν γραπτώς διατυπωμένοι στόχοι ανά τμήμα και οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τι πρέπει ή τι θα έπρεπε να πετύχουν, σε τι και γιατί θα αξιολογηθούν. Όπως γίνεται αντιληπτό, χωρίς αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε διαδικασία αξιολόγησης απουσιάζει, ή έστω δεν είναι σαφές, το αντικείμενο αλλά και το «μέτρο». Κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν οι αποκλίσεις, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ενώ οι αξιολογούντες δεν δεσμεύονται από συγκεκριμένο πλαίσιο.

Περαιτέρω, με το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης δεν καθιερώνεται ένα συγκεκριμένο και κοινώς αποδεκτό σύστημα μέτρησης. Δεν υφίστανται, δηλαδή, μετρήσιμα αξιολογικά κριτήρια που να διαφυλάζουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, καθώς και τη μη αμφισβήτηση του όποιου αποτελέσματος. Επίσης, παρόλο που προβλέπεται ότι ο αξιολογούμενος θα καταγράψει τα σχόλιά του στο έντυπο αξιολόγησης, δεν προβλέπεται διαδικασία ένστασης, σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος εργαζόμενος προβάλλει αντιρρήσεις ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Αντιθέτως η προβλεπόμενη παρέμβαση του εκάστοτε Διευθυντή ή του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, διαφαίνεται ότι προβλέπεται προκειμένου να παρασχεθεί κάλυψη στον αξιολογητή.

Ένα ακόμα τρωτό σημείο της προτεινόμενης διαδικασίας προκύπτει και από το ότι δεν προστατεύεται ούτε καν υποτυπωδώς, το τεκμήριο της αντικειμενικότητας, αφού προβλέπεται ένας αξιολογητής, χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά βιωματικές επαγγελματικές εμπειρίες, δεν θα επιτρέψουν σε όλους τους αξιολογητές να είναι απολύτως αντικειμενικοί.

Περαιτέρω δεν προβλέπεται ενδιάμεση ενημέρωση του εργαζομένου προκειμένου να του δίδεται η ευκαιρία προς διόρθωση της απόδοσής του κατά τη διάρκεια της αξιολογούμενης περιόδου.

Παράλληλα, εντοπίζεται ένα σύνολο μεθοδολογικών και ουσιαστικών ελλείψεων στο προτεινόμενο σύστημα και ενδεικτικά: το μονοδιάστατο και μη σταθμισμένο ερωτηματολόγιο που αγνοεί τις ιδιαιτερότητες στις συνθήκες λειτουργίας και προσφοράς του νοσοκομείου, η έλλειψη προγενέστερης εκπαίδευσης ή/και πιστοποίησης των συναδέλφων-προϊσταμένων τμημάτων που καλούνται να αξιολογήσουν (αξιολογητές) όταν μάλιστα οι περισσότεροι –αν όχι όλοι– δεν έχουν περάσει ποτέ από παρόμοιες διαδικασίες, η μη πρόβλεψη αμφίδρομης διαδικασίας αξιολόγησης-βαθμολόγησης που ενδείκνυται και προβλέπεται ρητά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η μη συμμετοχή τρίτων (εξωτερικών/αμερόληπτων) άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση της αξιολόγησης. Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν και εγείρουν ένα σύνολο ζητημάτων για τη σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθιστώντας εύλογη την διστακτικότητα συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία που δεν έχει διακηρυγμένο σκοπό, μετρήσιμους στόχους, ενδεδειγμένη μεθοδολογία και προπαρασκευαστικές διαδικασίες, προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας, εγκυρότητας και αμεροληψίας.

Βασική επίσης παράλειψη είναι ότι πουθενά στο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης δεν υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του Κανονισμού αξιολόγηση του Προϊσταμένου Αξιολογητή από τον Εργαζόμενο – Αξιολογούμενο, ενώ έχει παραλειφθεί και η υποχρέωση της Εταιρίας να κοινοποιεί εγγράφως και επί αποδείξει τα φύλλα αξιολόγησης στον εργαζόμενο.

Τέλος πουθενά δεν υπάρχει καταγεγραμμένο και σαφώς διατυπωμένο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, ενώ η στείρα αναφορά στο ότι «σκοπός της είναι ο εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε εργαζόμενου προκειμένου να βελτιωθεί η επαγγελματική απόδοση και ανάπτυξή του», δεν προδίδει παρά ένα γενικό και αόριστο σκοπό.

Η αξιολόγηση είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και του προσωπικού της, τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ως όχημα ή πρόσχημα για καταχρηστικές αποφάσεις μείωσης προσωπικού, περικοπών σε αμοιβές και περιστολών σε κεκτημένα θεσμικά δικαιώματα. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες εντοπίζονται δυνατότητες και ανάγκες, δεν φτιάχνονται ποινολόγια και «μητρώα» για απολύσεις ή εμπόδια για την υπηρεσιακή εξέλιξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε την αναστολή της υφιστάμενης διαδικασίας αξιολόγησης με σκοπό το συντομότερο δυνατόν να προκύψει, δια των επισημάνσεών μας, ένα σύστημα, ενταγμένο στο πλαίσιο που το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας προβλέπει, με συγκεκριμένους σκοπούς, μετρήσιμους στόχους, και με κοινά αποδεκτά και εποικοδομητικά στάδια-φάσεις, διαδικασίες, μεθοδολογία, εργαλεία και κριτήρια για το σύνολο των εργαζομένων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο