ΑΘΗΝΑ: 09-03-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1584

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Μπορεί ο εργοδότης να με θέσει σε προληπτική «καραντίνα» αφαιρώντας μου ημέρες αδείας;

Υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να τεθεί σε «καραντίνα» προληπτικά προκειμένου να διαπιστωθεί ένα είναι φορέας του Κορωνοϊού. Η περίπτωση αυτή είναι συχνή όταν ο εργαζόμενος έχει ταξιδέψει σε περιοχή που έχουν εντοπιστεί αυξημένα κρούσματα της νόσου ή έχει έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν νοσήσει από αυτή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται εν προκειμένω, καθώς ο μισθωτός μπορεί να τεθεί σε «καραντίνα» μόνο κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης ή εντολής ιατρού και όχι αυθαιρέτως από τον εργοδότη. Στην περίπτωση λοιπόν που τεθεί σε «καραντίνα» κατόπιν ιατρικής εντολής, οι μέρες απουσίας του δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις ημέρες αδείας που αυτός δικαιούται. Ορθότερο είναι αυτές να θεωρηθούν ως άδειας λόγω ασθενείας.

2. Δικαιούμαι μισθό αν τεθώ σε προληπτική «καραντίνα»; Ο εργαζόμενος, ο οποίος τίθεται σε προληπτική «καραντίνα» διατηρεί την αξίωσή του για καταβολή του μισθού του. Τούτο δε διότι, η απουσία του αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά δικαιολογημένη, θα πρέπει δε να θεωρείται ως απουσία λόγω ασθενείας. Όπως λοιπόν και στις κοινές περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το μισθό που αναλογεί στις ημέρες απουσίας του, έτσι και εν προκειμένω θα λάβει τον αντίστοιχο μισθό.

3. Επιτρέπεται η υποβολή του εργαζομένου σε θερμομέτρηση; Ο εργοδότης απαγορεύεται να υποβάλει ο ίδιος τον εργαζόμενο σε ιατρικές εξετάσεις, όπως η θερμομέτρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι φορέας του κοροναϊού. Μία τέτοια μονομερής ενέργεια εκ μέρους του εργοδότη συνιστά παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου. Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση λάβει χώρα θα πρέπει να γίνει μόνον κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εργαζομένου και μόνο εφόσον εκτελεστεί από ιατρό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μόνο ο ιατρός εργασίας μπορεί να προβεί σε θερμομέτρηση ή σε άλλες αναγκαίες εξετάσεις. Ο ίδιος δε θα είναι και ο μόνος αρμόδιος  προκειμένου να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων και να γνωματεύσει σχετικώς με τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

4. Επιτρέπεται ο εργοδότης να μου απαγορεύσει να μεταβώ στο εξωτερικό;

Ο εργοδότης δεν δικαιούται να απαγορεύσει στους εργαζόμενους την μετάβασή τους στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρες που έχουν εντοπιστεί αυξημένα κρούσματα του κοροναϊού. Μία τέτοια είδους απαγόρευση θεωρείται καταχρηστική, ως αντιβαίνουσα στο δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου.

5. Είναι νόμιμος ο συμψηφισμός των ημερών απουσίας μου λόγω ασθένειας με τις δικαιούμενες ημέρες αδείας μου;

Τα διαστήματα μη παροχής εργασίας, τα οποία κατά τον νόμο δεν διακόπτουν τη συνέχεια της απασχόλησης, δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος (αρ. 2 παρ. 6 Α.Ν. 539/1945). Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η περίπτωση της ασθένειας του μισθωτού. Ειδικότερα, εάν ένας μισθωτός δεν εργαστεί κάποιες ημέρες λόγω ασθενείας, ο εργοδότης δεν μπορεί να αφαιρέσει τις ημέρες αυτές από τις δικαιούμενες ημέρες αναψυχής. Η θεώρηση αυτή δικαιολογείται πλήρως από το διαφορετικό σκοπό στον οποίο κατατείνει η κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειών. Σκοπός της χορήγησης ετήσιας άδειας αναψυχής είναι η εξασφάλιση του αναγκαίου ελεύθερου χρόνου για τον εργαζόμενο, προκειμένου αυτός να αναπαυτεί και να ανανεώσει τις παραγωγικές δυνάμεις του. Αντιθέτως, η άδεια ασθενείας στοχεύει στην ίαση του εργαζομένου από κάποια ασθένεια. Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει τις ημέρες ασθενείας του εργαζομένου λόγω κοροναϊού με τις ημέρες αδείας αναψυχής.

Για το ΔΣ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο